За мен

Преподавател съм в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в катедра „Човешки ресурси и социална защита“ от 1997 година.

През 2005 година защитих докторска дисертация на тема „Методологически, методически и практически проблеми на одита на човешките ресурси в Република България”. През 2009 година съм утвърдена за доцент от Висшата атестационна комисия (ВАК). През 2020г. съм назначена на академичната длъжност “професор” в УНСС. Водя лекции на студентите от бакалавърска и магистърска степен на обучение по учебните дисциплини „ Управление на човешките ресурси”, „Одит на човешките ресурси”, „Социален одит“ и „Икономика на труда”. Собственик и управител съм  на консултантска фирма „ММ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД.

Имам над 100 публикации в национални и международни издания в областта на управлението на човешките ресурси, иновации в областта на човешките ресурси, одит на човешките ресурси, социален одит и корпоративна социална отговорност.

Член съм на Международния институт на вътрешните одитори (The Institute of Internal Auditors, IIA), на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ), на Обществото за управление на човешките ресурси (Society for Human Resource Management, SHRM) на Асоциацията на сертифицираните експерти срещу измамите (Association of certified fraud examiners, ACFE).

От 2019 година съм сертифициран специалист по дигитален HR (AIHR Academy).