За мен

Преподавател съм в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в катедра „Човешки ресурси и социална защита“ от 1997 година.

През 2005 година защитих докторска дисертация на тема „ Методологически, методически и практически проблеми на одита на човешките ресурси в Република България”. През 2009 година съм утвърдена за доцент от Висшата атестационна комисия (ВАК). Водя лекции и семинарни занятия на студентите от бакалавърска и магистърска степен на обучение по дисциплините „ Управление на човешките ресурси”, „Одит на човешките ресурси”, „Социален одит“ и „Икономика на труда”. Хонорован преподавател съм във ВУЗФ в магистърските програми „Одит и риск мениджмънт“, където преподава дисциплината „Одит на човешките ресурси“ и в магистърската програма „Корпоративна социална отговорност (Финансов мениджмънт)“, където преподавам дисциплините „Теоретични основи на корпоративната социална отговорност“ и „Социален одит“. Собственик и управител съм  на консултантска фирма „ММ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ ЕООД.

Имам над 50 публикации в национални и международни издания в областта на управлението на човешките ресурси, одита на човешките ресурси, социалният одит и корпоративната социална отговорност.

Член съм на Международния институт на вътрешните одитори (The Institute of Internal Auditors, IIA), на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ), на Обществото за управление на човешките ресурси (Society for Human Resource Management, SHRM) на Асоциацията на сертифицираните експерти срещу измамите (Association of certified fraud examiners, ACFE).