Научни публикации

Принципите за устойчиво развитие в практиките по управление на човешките ресурси

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ БРОЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Социалният одит -фактор за устойчиво развитие в съвременната икономика

Риск базиран подход в одита на човешките ресурси

Иновационни подходи в практиките по управление на човешките ресурси

 

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Учебни материали

Тема 1 Въведение

Тема 2 Система за управление на човешките ресурси

Тема 3 Анализ и проектиране на длъжности

Тема 4 и 5 Планиране на човешките ресурси

Тема 6 Привличане и подбор

Тема 7 Подбор на персонал

Тема 8 Видове интервюта

Tema 9 Конкурси

Тема 10 Назначаване и освобождаване

Тема 11 Адаптация

Тема 12 Развитие на човешките ресурси

Тема 13 Управление на кариерата

Тема 14 и 15 Оценка на изпълнението

Тема 16, 17 и 18 Заплащане

Тема 20 Комуникационни умения

Тема 21 Невербални комуникации

Тема 22 Равни възможности

Тема 23 Корпоративна социална отговорност