Учебни материали

Тема 1 Въведение

Тема 2 Система за управление на човешките ресурси

Тема 3 Анализ и проектиране на длъжности

Тема 4 и 5 Планиране на човешките ресурси

Тема 6 Привличане и подбор

Тема 7 Подбор на персонал

Тема 8 Видове интервюта

Tema 9 Конкурси

Тема 10 Назначаване и освобождаване

Тема 11 Адаптация

Тема 12 Развитие на човешките ресурси

Тема 13 Управление на кариерата

Тема 14 и 15 Оценка на изпълнението

Тема 16, 17 и 18 Заплащане

Тема 20 Комуникационни умения

Тема 21 Невербални комуникации

Тема 22 Равни възможности

Тема 23 Корпоративна социална отговорност